Mọi người ơi cho e hỏi bài này vs???????????? X : 5 = (20-5) : 3

Question

Mọi người ơi cho e hỏi bài này vs????????????
X : 5 = (20-5) : 3

in progress 0
Piper 3 tháng 2021-09-20T17:46:29+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T17:48:05+00:00

  Đáp án:

  `x=25`

  Giải thích các bước giải:

  `x:5=(20-5):3`

  `x:5=5`

  `x=“text{3 x 5}`

  `x=25`

  0
  2021-09-20T17:48:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `x ÷ 5 = (20 – 5) ÷ 3`

  `=> x ÷ 5 = 15 ÷ 3`

  `=> x ÷ 5 = 5`

  `=> x = 5 × 5`

  `=> x = 25`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )