Một ấm điện có ghi 220v – 1000w được sử dụng với hiệu điện thế 220v để đun sôi 2 lít nước từ nhiệt độ ban đầu là 20°c , bỏ qua nhiệt lượng làm nóng v

Question

Một ấm điện có ghi 220v – 1000w được sử dụng với hiệu điện thế 220v để đun sôi 2 lít nước từ nhiệt độ ban đầu là 20°c , bỏ qua nhiệt lượng làm nóng vỏ ấm và nhiệt lượng tỏa vào môi trường . Biết nhiệt dung riêng của nước là c = 4200J/kg.K
A. Tính thời gian đun sôi nước
B. Tính cường độ dòng điện chạy qua ấm

in progress 0
Peyton 1 năm 2021-12-01T16:54:26+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-01T16:55:57+00:00

  Đáp án:

  a) \(t = 11,2\) phút

  b) \(I = \dfrac{{50}}{{11}}\left( A \right)\)

  Giải thích các bước giải:

  a) Nhiệt lượng bếp tỏa ra là: \({Q_{1}} = Pt = 1000.t

  Nhiệt lượng nước cần thu vào để  sôi là: \({Q_2} = m.c.\Delta t = 2.4200.\left( {100 – 20} \right) = 672000\left( J \right)\)

  Bỏ qua hao phí nên ta có:

  \({Q_1} = {Q_2} \Leftrightarrow 1000t = 2.4200.\left( {100 – 20} \right) \Rightarrow t = 672\left( s \right) = 11,2\) phút

  b) Cường độ dòng điện chạy qua ấm: \(I = \dfrac{P}{U} = \dfrac{{1000}}{{220}} = \dfrac{{50}}{{11}}\left( A \right)\)

  0
  2021-12-01T16:56:00+00:00

  Đáp án:

   a. t = 675s      b. I = 4,54A

  Giải thích các bước giải:

  Tóm tắt:

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  U = 220V\\
  P = 1000W\\
  t = {20^o}C\\
  V = 2lit \Leftrightarrow m = 2kg\\
  c = 4200J/kg.K\\
  a.t = ?s\\
  b.I = ?A
  \end{array} \right.\)

   a. Thời gian đun sôi ấm nước là:
  \[\begin{array}{l}
  Q = mc\Delta t = Pt\\
   \Leftrightarrow t = \dfrac{{2.4200.\left( {100 – 20} \right)}}{{1000}} = 672s
  \end{array}\]

   b. Cường độ dòng điện chạy qua ấm là:
  \[P = UI \Leftrightarrow I = \dfrac{P}{U} = \dfrac{{1000}}{{220}} = 4,54A\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )