một ấm nhôm có khối lượng 0.4kg chứa 3 lít nước. Tinh nhiệt lượng tối thiểu cần để đun sôi nước, biết nhiệt độ ban đầu của nước là 20°C

Question

một ấm nhôm có khối lượng 0.4kg chứa 3 lít nước. Tinh nhiệt lượng tối thiểu cần để đun sôi nước, biết nhiệt độ ban đầu của nước là 20°C

in progress 0
Remi 2 tháng 2021-07-19T09:34:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:35:54+00:00

  Nhiệt lượng tối thiểu là:

  `Q_(cần)=Q_(Al)+Q_(H_2O)`

  `=0,4.880.(100-20)+3.4200.(100-20)`

  `=1036160(J)`

  0
  2021-07-19T09:36:01+00:00

  Đáp án: `Q=1036160J`

  Giải:

  `V_1=3l=3.10^{-3}m^3`

  Khối lượng của nước cần đun:

  `m_1=D_1V_1=1000.3.10^{-3}=3 \ (kg)`

  Nhiệt lượng nước thu vào:

  `Q_1=m_1c_1(t-t_0)`

  `Q_1=3.4200.(100-20)=1008000 \ (J)`

  Nhiệt lượng ấm nhôm thu vào:

  `Q_2=m_2c_2(t-t_0)`

  `Q_2=0,4.880.(100-20)=28160 \ (J)`

  Tổng nhiệt lượng cần cung cấp:

  `Q=Q_1+Q_2=1008000+28160=1036160 \ (J)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )