Một ấm nhôm có khối lượng 2,4kg chứa một lượng nước ở nhiệt độ 32 độ C. Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi ấm nước là 1286016J. Tính thể tích nước đã đư

Question

Một ấm nhôm có khối lượng 2,4kg chứa một lượng nước ở nhiệt độ 32 độ C. Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi ấm nước là 1286016J. Tính thể tích nước đã được đun sôi. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K, của nhôm là 880J/kg.K

in progress 0
Emery 1 năm 2021-07-11T23:35:08+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T23:36:08+00:00

  Đáp án:

  ${{m}_{nc}}=4kg$

  Giải thích các bước giải:

  ${{m}_{Al}}=2,4kg;{{t}_{0}}={{32}^{0}}C;{{Q}_{thu}}=1286016J$

  nhiệt lượng nhôm thu được khi nước sôi:

  $\begin{align}
    & {{Q}_{Al}}={{m}_{Al}}.{{c}_{Al}}.(100-{{t}_{0}}) \\ 
   & =2,4.880.(100-32) \\ 
   & =143616J \\ 
  \end{align}$

  Nhiệt lượng nước thu:

  $\begin{align}
    & {{Q}_{thu}}={{Q}_{Al}}+{{Q}_{nc}} \\ 
   & \Rightarrow {{Q}_{nc}}=1286016-143616 \\ 
   & =1142400J \\ 
  \end{align}$

  Khối lượng nước: 

  $\begin{align}
    & {{Q}_{nc}}={{m}_{nc}}.{{c}_{nc}}.(100-{{t}_{0}}) \\ 
   & \Leftrightarrow 1142400={{m}_{nc}}.4200.(100-32) \\ 
   & \Rightarrow {{m}_{nc}}=4kg \\ 
  \end{align}$

  0
  2021-07-11T23:36:20+00:00

  Đáp án: V= 4 lít

   

  Giải thích các bước giải: Theo pt cân bằng nhiệt ta có:

  Qthu = Qtỏa

  ⇔ m1c1(t-t1) + m2c2(t-t1) = 1286016 (J)

  ⇔(t-t1)(m1c1+m2c2) = 1286016

  ⇔(100 – 32)(2,4 .880 + m2 . 4200) =1286016

  ⇔2,4 .880 + m2 . 4200 = 1286016/68

  ⇔m2 = (18912 – 2,4 . 880)/4200 = 4 (kg)

  ⇒V = 4 lít

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )