Một ấm nhôm nặng 1,25 kg đựng 6,5 kg nước đang ở 300C. Bỏ qua mọi hao phí nhiệt với môi trường bên ngoài, tính nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi nướ

Question

Một ấm nhôm nặng 1,25 kg đựng 6,5 kg nước đang ở 300C. Bỏ qua mọi hao phí nhiệt với môi trường bên ngoài, tính nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi nước trong ấm nhôm trên ở 100 oC. Cho cnhôm = 880 J/(kg.K), cnước = 4200 J/(kg.K).
Ai giúp em bài trên đi ạ ????

in progress 0
Jasmine 1 tuần 2021-10-07T03:49:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-07T03:50:44+00:00

  Đáp án:

   Nhiệt lượng cần cung cấp là 1988000J

  Giải thích các bước giải:

  NHiệt lượng cần cung cấp để đun sôi nước trong ấm là:

  \[Q = \left( {{m_{nhom}}{c_{nhom}} + {m_n}{c_n}} \right)\Delta t = \left( {1,25.880 + 6,5.4200} \right)\left( {100 – 30} \right) = 1988000J\]

  0
  2021-10-07T03:51:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   m1 = 1,25kg

   V = 6l, suy ra m = 6kg

   t1 = 30*C

   t2 = 100*C

  Q = ?

    Nhiệt lượng cần thiết để ấm nóng lên đến 100*C là:

   Q1 = 1,5.880.(100 – 30) = 92 400J

   Nhiệt lượng cần để nước nóng là:

   Q2 = 6.4200.(100 – 30) = 1 764 000J

   Nhiệt lượng cần để đun sôi nước là:

   Q = Q1 + Q2 = 92400 + 1764000 = 1 856 400J

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )