một bể cá hình lập phương có diện tích toàn phần là 864 dm².Để nuôi cá người ta cần đổ vào bể lượng nước bằng 3/4 thể tích bể.Tính lượng nước cần đổ v

Question

một bể cá hình lập phương có diện tích toàn phần là 864 dm².Để nuôi cá người ta cần đổ vào bể lượng nước bằng 3/4 thể tích bể.Tính lượng nước cần đổ vào bể

in progress 0
Skylar 1 tháng 2021-08-07T19:16:11+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T19:17:31+00:00

  `#DyHungg`

  Diện tích một mặt của hình lập phương này là:

      `864:6=144 (dm^2)`

  Cạnh hình lập phương là:

     `√144=12 (cm)`

  Thể tích của hình lập phương này là:  

     `12xx12xx12=1728 (dm^3)=1728l`

  Lượng nước đổ vào bể là:

     `1728xx3/4=1296 (l)`

   

  0
  2021-08-07T19:17:34+00:00

  Diện tích một mặt của lập phương là:

  `864:6=144(dm^2)`

  cạnh lập phương là :

  `\sqrt(144)=12(dm)`

  Thể tích lập phương là:  

  `(12)^3=1728(l)`

  Lượng nước đổ vào bể là:

  `1728×3/4=1296(l)`

  `Đ//S`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )