Một bếp điện có ghi 220v – 1000w được sử dụng với hiệu điện thế 220 v để đun sôi 2 lít nước từ nhiệt độ ban đầu là 20°c trong thời gian 20 phút . biết

Question

Một bếp điện có ghi 220v – 1000w được sử dụng với hiệu điện thế 220 v để đun sôi 2 lít nước từ nhiệt độ ban đầu là 20°c trong thời gian 20 phút . biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/Kg.K
A. Tính hiệu suất của bếp điện
B. Mỗi ngày đun sôi 2 lít nước với các điều kiện như trên thì phải trả bao nhiêu tiền điện cho việc đun nước này trong 30 ngày . cho rằng mỗi kw.h là 800 đồng

in progress 0
Kaylee 1 năm 2021-12-01T16:50:47+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-01T16:51:56+00:00

  Đáp án:

  a) \(A = 56\% \)

  b) 8000 đồng.

  Giải thích các bước giải:

  a) Nhiệt lượng bếp tỏa ra là: \({Q_{tp}} = Pt = 1000.20.60 = 1200000\left( J \right)\)

  Nhiệt lượng nước cần thu vào để  sôi là: \({Q_i} = m.c.\Delta t = 2.4200.\left( {100 – 20} \right) = 672000\left( J \right)\)

  Hiệu suất của bếp: \(A = \dfrac{{{Q_i}}}{{{Q_{tp}}}}.100\%  = \dfrac{{672000}}{{1200000}}.100 = 56\% \)

   Mỗi ngày đun sôi 2 lít nước thì điện tiêu thụ trọng 30 ngày là:

  \(A = {Q_{tp}}.30 = 36000000\left( J \right) = 10\left( {kW.h} \right)\)

  Vậy tiền điện phải trả là:

  \(10.800 = 8000\left( d \right)\)

  0
  2021-12-01T16:52:19+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a)\,\,H = 56\% \\
  b)\,\,T = 8000\,\,\left( {dong} \right)
  \end{array}\) 

  Giải thích các bước giải:

  Bếp được sử dụng với hiệu điện thế định mức nên công suất tiêu thụ của bếp bằng công suất ghi trên bếp: \(P = 1000W\)

  a) Đổi: 20 phút = 1200s

  Nhiệt lượng bếp toả ra:

  \({Q_{tp}} = P.t = 1000.1200 = 1\,200\,000\,\left( J \right)\)

  Nhiệt lượng nước cần thu vào để đun sối nước là:

  \({Q_{ci}} = m.c.\Delta t = 2.4200.\left( {100 – 20} \right) = 672\,000\,\left( J \right)\)

  Hiệu suất của bếp điện là: 

  \(H = \frac{{{Q_{ci}}}}{{{Q_{tp}}}}.100\%  = \frac{{672\,000}}{{1\,200\,000}}\,.100\%  = 56\% \)

  b) Điện năng tiêu thụ trong 30 ngày (mỗi ngày đun sôi 2 lít nước) là:

  \(A = 30.{Q_{tp}} = 30.1\,200\,000\, = 36\,000\,000\left( J \right) = 10\,\left( {kW.h} \right)\)

  Số tiền điện phải trả là:

  \(T = 800.A = 800.10 = 8000\,\,\left( {dong} \right)\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )