Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở R = 80 và cường độ dòng điện qua bếp khi đó là I = 2,5 A. a. Tính công suất tỏa nhiệt của bếp. b. D

Question

Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở R = 80 và cường độ dòng điện qua bếp khi đó là I = 2,5 A.
a. Tính công suất tỏa nhiệt của bếp.
b. Dùng bếp điện trên để đun sôi 1,5l nước có nhiệt độ ban đầu 25oC thì thời gian đun nước là 20 phút. Coi rằng nhiệt lượng cung cấp để đun sôi nước là có ích. Tính hiệu suất của bếp. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là c = 4200J/kg.K

in progress 0
Camila 2 tháng 2021-08-23T05:59:29+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T06:00:59+00:00

  Đáp án:

  a. P = 500W

  b. H = 78,75% 

  Giải thích các bước giải:

  a. Công suất của bếp là:

  ${P_b} = {I^2}R = 2,{5^2}.80 = 500W$

  b. Hiệu suất của bếp là:

  $H = \dfrac{{{Q_i}}}{A} = \dfrac{{mc\Delta t}}{{{P_b}.t}} = \dfrac{{1,5.4200.\left( {100 – 25} \right)}}{{500.20.60}}.100\%  = 78,75\% $ 

  0
  2021-08-23T06:01:20+00:00

  Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 1s là: 

      Q²=i²Rt=2,5.80.1=500JQ=I2Rt=2,52.80.1=

  b,Nước sôi ở 100 độ C,m=1,5 kg

  Nhiệt lượng mà nước nhận được là:

     Qn = m.c.(t2 – t1) = 1,5 . 4200 . (100 – 25) = 472500 J

  Nhiệt lượng mà bếp điện tỏa ra trong 20 phút là:

     Qtp = 500 . 20 .60 = 600000 J

    Hiệu suất của bếp là:

            H =Aci/Atp.100%.472500/600000.100%=78,75%

  Chúc bạn thành công!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )