Một bếp điện loại 220V – 1100W được sử dụng với nguồn điện có hiệu điện thế 220V a,tính R bếp khi bếp hoạt động bth b,tính cường độ dòng điện qua bếp

Question

Một bếp điện loại 220V – 1100W được sử dụng với nguồn điện có hiệu điện thế 220V
a,tính R bếp khi bếp hoạt động bth
b,tính cường độ dòng điện qua bếp khi đó
c,ngta sd bếp điện trên để đun sôi 21-25 độ C.bt nhiệt dung riêng của nc là 4200J/kg.k.tính tgian đun nc ?bỏ qua mọi sự mất nhiệt
d,tính tiền điện phải chi trả cho vc đun nc trong 30 ngày,mỗi ngày đun 3 ấm nc trong Đieukien trên.bt giá là 1kwh là 1700 đồng

in progress 0
Jade 1 tháng 2021-08-05T15:44:50+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T15:46:05+00:00

  Bếp: $220V-1100W$

  a, Điện trở của bếp là: 

  $R_{b}=\dfrac{U_{dm}^{2}}{P_{dm}}=\dfrac{220^{2}}{1100}=44\Omega$

  b, Cường độ dòng điện qua bếp khi đó là:

  $I=\dfrac{P_{dm}}{U_{dm}}=\dfrac{1100}{220}=5A$

  c, Thời gian đun nước là:

  $Q_{tỏa}=Q_{thu}$

  $⇔I^{2}.R_{b}.t=m.c.Δt$

  $⇒t=\dfrac{m.c.Δt}{I^{2}.R_{b}}=\dfrac{2.4200.(100-25)}{5^{2}.44}=\dfrac{6300}{11}s=\dfrac{7}{44}h$

  d, Nhiệt lượng mà bếp tiêu thụ trong một tháng là:

  $A=3.P.T=3.1100.\dfrac{7}{44}.30=15750Wh=15,75kWh$

  Số tiền điện phải trả là:

  $15,75.1700=26775đ$

  0
  2021-08-05T15:46:35+00:00

  Đáp án:

   a.       $R = 44 \Omega$ 

   b.       $I = 5A$ 

   c.       $t \approx 572,7s$ 

   d.       $T = 26778,4 đồng$

  Giải thích các bước giải:

   a. Áp dụng công thức tính công suất:   

       $P = U.I = \dfrac{U^2}{R} \to R = \dfrac{U^2}{P}$ 

  Điện trở của bếp là:

        $R = \dfrac{220^2}{1100} = 44 (\Omega)$ 

  b. Cường độ dòng điện qua bếp khi bếp hoạt động bình thường là: 

         $I = \dfrac{P}{U} = \dfrac{1100}{220} = 5 (A)$ 

  c. Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi $2l$ nước là: 

    $Q_i = m.c.\Delta t = 2.4200.(100 – 25) = 630 000 (J)$ 

  Vì bỏ qua mất mát nhiệt nên nhiệt lượng mà bếp toả ra là: 

          $Q_{tp} = Q_i = 630000 (J)$ 

  Ta có: $Q_{tp} = P.t \to t = \dfrac{Q_{tp}}{P}$  

  Thời gian đun sôi nước là: 

      $t = \dfrac{630000}{1100} = \dfrac{6300}{11} \approx 572,7 (s)$  

  d. Thời gian đun nước trong 30 ngày là: 

      $t ‘ = \dfrac{6300}{11}.\dfrac{1}{3600}.3.30 \approx 14,32 (h)$ 

  Công suất của bếp: 

          $P = 1100W = 1,1kW$ 

  Điện năng tiêu thụ trong 30 ngày là: 

     $A = P.t = 1,1.14,32 = 15,752 (kW.h)$
  Tiền điện phải trả là:

        $T = 15,752.1700 = 26778,4 (đồng)$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )