Một bình cao 1,8 m đựng đầy nước (d=10000N/m3) a) Tính áp suất do nước tác dụng lên đáy bình? b) Tính áp suất do nước tác dụng lên một điểm cách đáy b

Question

Một bình cao 1,8 m đựng đầy nước (d=10000N/m3)
a) Tính áp suất do nước tác dụng lên đáy bình?
b) Tính áp suất do nước tác dụng lên một điểm cách đáy bình 90cm?
c) Trên mặt thoáng chất lỏng người ta đặt một pít tông có diện tích 50cm2. Khi tác dụng một lực 500N lên pít tông thì áp suất gây ra tại đáy bình là bao nhiêu?

in progress 0
Lydia 4 tháng 2021-08-16T04:02:37+00:00 1 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T04:04:31+00:00

  Đáp án:

   a. p = 18000Pa

   b. p’ = 9000Pa

   c. P = 118000Pa

  Giải thích các bước giải:

   a. Áp suất của nước tác dụng lên đáy bình là:
   $p = {d_n}.h = 10000.1,8 = 18000Pa$

   b. Áp suất do nước tác dụng lên một điểm cách đáy bình 90cm là:

  $p’ = {d_n}.h’ = 10000.0,9 = 9000Pa$

   c. Áp suất gây ra của pit tông là:
  $p” = \dfrac{F}{S} = \dfrac{{500}}{{0,005}} = 100000Pa$

   Áp suất gây ra tại đáy của bình là:
  $P = p + p” = 100000 + 18000 = 118000Pa$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )