Một bình cỏ dung tích 500cm3 đựng nước tới 4/5 chiều cao của bình. Thả một vật A bằng kim loại vào bình thì thấy thể tích nước tràn ra là l00cm3. Nếu

Question

Một bình cỏ dung tích 500cm3 đựng nước tới 4/5 chiều cao của bình.
Thả một vật A bằng kim loại vào bình thì thấy thể tích nước tràn ra là l00cm3. Nếu treo vật A vào lực kế thì lực kế chỉ 15,6N.
a) Tính thể tích vật A.
b) Tính lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật. Trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3.
c) Tính trọng lượng riêng của vật.

in progress 0
Daisy 3 tuần 2021-07-08T18:33:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:34:42+00:00

  Đáp án:

  a. ${V_A} = 0,0002{m^3}$

  b. ${F_A} = 2N$ 

  c. ${d_v} = 78000N/{m^3}$

  Giải thích các bước giải:

  a. Thể tích của vật A là:

  ${V_A} = V – \dfrac{4}{5}V + {V_{tran}} = 500 – \dfrac{4}{5}.500 + 100 = 200c{m^3} = 0,0002{m^3}$

  b. Lực đẩy Ác si mét tác dụng lên vật là:

  ${F_A} = {d_n}.{V_A} = 10000.0,0002 = 2N$

  c. Trọng lượng riêng của vật là:

  ${d_v} = \dfrac{P}{{{V_A}}} = \dfrac{{15,6}}{{0,0002}} = 78000N/{m^3}$

  0
  2021-07-08T18:35:20+00:00

                                                                      Giải:

  a) Thể tích nước ban đầu: 500 x 4/5 = 400 (cm3)

  Thể tích vật: (500 – 400) + 100 = 200cm3 = 0,0002 (m3)

  b) Lực đẩy Ác-si-mét: Fa = d.v = 10000 x 0,0002 = 2 (N)

  c) Trọng lượng riêng của vật: d’ = P/V = 15,6/0,0002 = 78000 (N/m3)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )