một bình nc hình trụ mực nc bình cao 90cm. biết trọng riêng của nc là 10000 N/m3.Hỏi đổ thêm vào bình một lượng dầu có chiều cao bao nhiêu thì áp suất

Question

một bình nc hình trụ mực nc bình cao 90cm. biết trọng riêng của nc là 10000 N/m3.Hỏi đổ thêm vào bình một lượng dầu có chiều cao bao nhiêu thì áp suất lên đáy bình là 9400Pa
TLR của dầu hỏa là 8000 N/m3

in progress 0
Brielle 3 tuần 2021-11-20T23:42:09+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-20T23:43:15+00:00

  Đáp án: đổi 90cm=0,9m

  áp suất mà cột nước tác dụng lên đáy bình là

         P=D×h=10000×0,9=9000 Pa

  áp suất cần thêm để được 9400Pa là

        Pdhỏa=9400-9000=400Pa

  chiều cao của cột dầu hỏa cần đổ vào là: h=Pdhỏa÷Ddhỏa=400÷8000=0,05m=5cm

         Bạn tự viết KL

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-20T23:43:31+00:00

  Đáp án: 0,05 m

   

  Giải thích các bước giải:

   Áp suất đáy bình:

     p1 = h . d = 0,9 . 10 000 = 9 000 ( Pa )

  Độ chênh lệch áp suất:

    p = p2 – p1 = 9 400 – 9 000 = 400 ( Pa )

  Chiều cao cột dầu:

    h = $\frac{p}{d}$ = $\frac{400}{8 000}$ = 0, 05 ( m )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )