Một bình phản ứng chứa 33,6 lít kho oxi (đktc), với thể tích này có thể đốt cháy: a) Bao nhiêu gam cacbon b) Bao nhiêu gam hidro c) Bao nhiêu gam lưu

Question

Một bình phản ứng chứa 33,6 lít kho oxi (đktc), với thể tích này có thể đốt cháy:
a) Bao nhiêu gam cacbon
b) Bao nhiêu gam hidro
c) Bao nhiêu gam lưu huỳnh
d) Bao nhiêu gam photpho

in progress 0
Kinsley 2 ngày 2021-12-07T19:45:49+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T19:46:49+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  nO2 = 33,6 /22,4 = 1,5 (mol)

  a,C + O2 ———–> CO2 (1)

  Theo (1) : nC = nO2 = 1,5 (mol)

  => m C = 1,5 .12 = 18 (g)

  B. 2H2 + O2 ——–> 2H2O (2)

  Theo (2) : nH2 = 2nO2 = 1,5.2=3 (mol)

  => m H2 = 3.2 = 6 g

  C. S + O2 ——-> SO2 (3)

  Theo (3) : nS = nO2 = 1,5 (mol)

  => mS= 1,5 . 32 = 48 (g)

  D. 4P +5O2 ———–> 2P2O5 (4)

  Theo (4) : nP = nO2 . 4/5 = 1,5 .4/5 = 1,2 (mol)

  => mP = 31 .1,2 = 37,2 (g)

  0
  2021-12-07T19:47:34+00:00

  nO2= $\frac{33,6}{22,4}$= 1,5 mol 

  a, C+ O2 $\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow$ CO2

  => nC= 1,5 mol 

  => mC= 1,5.12= 18g 

  b, 2H2+ O2 $\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow$ 2H2O 

  => nH2= 3 mol 

  => mH2= 3.2= 6g 

  c, S+ O2 $\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow$ SO2 

  => nS= 1,5 mol 

  => mS= 1,5.32= 48g 

  d, 4P+ 5O2 $\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow$ 2P2O5 

  => nP= 1,2 mol 

  => mP= 1,2.31= 37,2g

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )