một bồn nước có 800m lít nước . lần thứ nhất người ta dùng hết 2/5 số nước có trong bồn . lần thứ hai dùng 75% số nước còn lại . hỏi số nước sau hai l

Question

một bồn nước có 800m lít nước . lần thứ nhất người ta dùng hết 2/5 số nước có trong bồn . lần thứ hai dùng 75% số nước còn lại . hỏi số nước sau hai lần sử dụng bằng bao nhiêu % số nước dùng lần đầu

in progress 0
Liliana 2 tuần 2021-08-28T06:56:19+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T06:58:01+00:00

  Đáp án:

   `85%`

  Giải thích các bước giải:

  lần thứ nhất dùng hết :

     `800xx2/5=320` `(l)`

  lần thứ hai dùng hết :

     `(800-320)xx75/100=360` `(l)`

  tổng của hai lần là :

     `320+360=680` `(l)`

  nước sau hai lần sử dụng bằng số % là :

     `680÷800=0,85=85%`

            `Đs:` `85%`

  0
  2021-08-28T06:58:02+00:00

  Lần thứ nhất người ta dùng hết số nước có trong bồn là:

  `800xx2/5=320(l)`

  Còn lại số nước sau lần thứ nhất là:

  `800-320=480(l)`

  Lần thứ hai người ta dùng hết số nước có trong bồn là:

   `480xx75/100=360(l)`

  Tổng số nước sau hai lần sử dụng là:

  `320+360=680(l)`

  Số nước sau hai lần sử dụng bằng số phần trăm số nước dùng lần đầu là:

  `680:800=0,85`

                  `=85%`

                Đáp số: `85%`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )