Một bóng đèn có điện trở R1 = 600Ω được mắc song song với bóng đèn thứ hai có điện trở R2 = 900Ω vào hiệu điện thế UMN = 220V như sơ đồ hình 11.2. Dây

Question

Một bóng đèn có điện trở R1 = 600Ω được mắc song song với bóng đèn thứ hai có điện trở R2 = 900Ω vào hiệu điện thế UMN = 220V như sơ đồ hình 11.2. Dây nối từ M tới A và từ N tới B là dây đồng, có chiều dài tổng cộng là l = 200m và có tiết diện S = 0,2mm2 . Bỏ qua điện trở của dây nối từ hai bóng đèn tới A và B.
a) Tính điện trở của đoạn mạch MN.
b) Tính hiệu điện thế dặt vào hai đầu của mỗi đèn.

in progress 0
Caroline 2 ngày 2021-12-07T18:54:53+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T18:55:54+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Vì dây nối từ M tới A và từ N tới B coi như một điện trở tổng cộng bên ngoài \({R_d}\) mắc nối tiếp với cụm hai đèn \(\left( {{R_1}//{R_2}} \right)\) nên ta có hệ thức:

  \(\begin{array}{l}\dfrac{{{U_d}}}{{{U_{12}}}} = \dfrac{{{R_d}}}{{{R_{12}}}} = \dfrac{{17}}{{360}}\\ \Rightarrow {U_d} = \dfrac{{17}}{{360}}{U_{12}}\end{array}\)

  (Trong đó \({U_{12}}\) – là hiệu điện thế hai đầu mỗi đèn: \({U_{12}} = {U_{D1}} = {U_{D2}}\))

  Mà \({U_d} + {U_{12}} = {U_{MN}} = 220V\)

  Ta suy ra:

  \(\begin{array}{l}\dfrac{{17}}{{360}}{U_{12}} + {U_{12}} = 220V\\ \Rightarrow {U_{12}} = 210V\end{array}\)

  Vậy hiệu điện thế đặt vào hai đầu của mỗi đèn là \({U_{D1}} = {U_{D2}} = 210V

  0
  2021-12-07T18:56:01+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  a) Điện trở của dây nối là:

  Rdây = ρ.ls=1,7.10−8.2000,2.10−3=17Ω

  Do R1 và R2 mắc song song với nhau. Điện trở R12 có giá trị là:

  R12 = R1.R2R1+R2=360Ω

  Điện trở tương đương của toàn mạch là:

  Rtđ = Rdây + R12 = 17 + 360 = 377 Ω

  b) Theo định luật Ôm => Cường độ dòng điện qua mạch là: I=UR=220377=0,583A

  Do R1 và R2 mắc song song nên: UAB = UR1 = UR2 = I.R12 = 0,583. 360 = 210V

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )