Một ca nô xuôi dòng từ A đến B hết 1 h 20 ph và ngược dòng hết 2 h. Biết vận tốc của dòng nước là là 3 km. Tính vận tốc riêng của ca nô

Question

Một ca nô xuôi dòng từ A đến B hết 1 h 20 ph và ngược dòng hết 2 h. Biết vận tốc của dòng nước là là 3 km. Tính vận tốc riêng của ca nô

in progress 0
Faith 2 giờ 2021-10-22T08:54:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-22T08:55:36+00:00

  Đổi `1` giờ `20` phút `= 4/3` giờ

  Gọi vận tốc của ca nô là `x` `(x>0)`

  `⇒` Vận tốc xuôi dòng của ca nô là `x+3` $(km/h)$

  Và vận tốc ngược dòng của ca nô là `x-3` $(km/h)$

  `⇒` Ta có phương trình :

  `4/3.(x+3)=2(x-3)`

  `⇒4(x+3)=6(x-3)`

  `⇒4x+12=6x-18`

  `⇒2x=30`

  `⇒x=15`

  Vậy vận tốc ca nô là `15` $km/h$

  0
  2021-10-22T08:56:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi vận tốc riêng của ca nô là : $x(km/h)(x>0)$

  =>Vận tốc xuôi là : $x+3(km/h)$

  =>Vận tốc ngược là : $x-3(km/h)$

  =>Quãng đường đi là : `[4(x+3)]/3(km)`          (Vì `1h20ph=4/3h`)

  =>Quãng đường đi là : `2(x-3)(km)`

  Vì  cùng 1 quãng đường nên ta có pt :

  `[4(x+3)]/3=2(x-3)`

  `<=>4(x+3)=6(x-3)`

  `<=>4x+12=6x-18`

  `<=>4x-6x=-18-12`

  `<=>-2x=-30`

  `<=>x=15(TM)`

  Vậy vận tốc riêng của ca nô là : $15km/h$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )