Một ca nô xuôi dòng từ A đến B mất 3 giờ rồi ngược dòng từ B về A mất 4 giờ. Vận tốc ca nô khi xuôi dòng lớn hơn vận tốc ca nô khi ngược dòng là 8km/g

Question

Một ca nô xuôi dòng từ A đến B mất 3 giờ rồi ngược dòng từ B về A mất 4 giờ. Vận tốc ca nô khi xuôi dòng lớn hơn vận tốc ca nô khi ngược dòng là 8km/giờ. Tính độ dài quãng sông AB ?

in progress 0
Raelynn 3 tháng 2021-09-16T13:50:18+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T13:51:26+00:00

  Dễ dàng nhận thấy tỉ số xuôi dòng và ngược dòng là `3/4`  .

  Khi đó :

  `\text{v} = 8/{4-3}  . 4 =32 (\text{km/h})`

  `=> \text{S = v. t} = 32 . 3 = 96( \text{km})`

  0
  2021-09-16T13:52:09+00:00

  Tỉ số thời gian xuôi dòng và ngược dòng của ca nô là:

  `3 : 4 = 3/4  ( giờ )`

  Vận tốc ca nô xuôi dòng  là:

  `8 : (4 – 3) xx 4 = 32 (km`/`h)`

  Độ dài quãng sông AB là : 

  `32 xx 3 = 96  ( km )`

         Đáp số : `96 km`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )