Một cá thể của 1 loài sinh vật khi quan sát 1 tế bào đang giảm phân người ta đếm được ở kì giữa lần phân bào thứ 2 là 12 NST kép. Khi quan sát 3 nhóm

Question

Một cá thể của 1 loài sinh vật khi quan sát 1 tế bào đang giảm phân người ta đếm được ở kì giữa lần phân bào thứ 2 là 12 NST kép. Khi quan sát 3 nhóm tế bào ở vùng chín của cơ quan sinh sản nhận thấy chúng đang phân bào ở những giai đoạn khác nhau và người ta đếm được tổng số NST đơn và NST kép trong các tế bào cả cả 3 nhóm là 528 NST. Tổng số NST xếp thành 2 hàng ngang trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào ở các tế bào nhóm 1 gấp 2 lần số NST tại các cực của TB nhóm 2. Tổng số NST đơn đang phân li về 2 cực của tế bào nhóm 3 là 384. Trong quá trình phân bào sự phân chia tế bào con xảy ra 1 lần ở giai đoạn cuối.
a) Xác định bộ NST lưỡng bội và đơn bội của loài
b) Xác định mỗi nhóm đang ở giai đoạn nào của quá trình phân bào , số lượng bao nhiêu?
c) Tính số NST đơn môi trường cung cấp cho sự phân bào 3 nhóm
d) Tính số giao tử được hình thành và số NST bị tiêu biến đi nếu các tế bào trên là tế bào sinh dục cái

in progress 0
Ivy 1 năm 2021-09-09T18:57:07+00:00 1 Answers 24 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T18:59:04+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a, Ở kì giữa II của GP các NST ở trạng thái n kép => Vậy bộ NST của loài là 2n = 24 NST

  b,  Các tế bào nhóm 1 đang xếp thành 2 hàng trên mp xích đạo => các NST đang ở kì giữa của giảm phân 1

  Gọi số tế bào nhóm 1 là x 

  => số NST kép của nhóm 1 là : 2n . x (NST kép)

  Các tế bào nhóm 2 phân li về các cực và đang ở trạng thái kép => tế bào ở kì sau của giảm phân 1 

  Số tề bào nhóm 2 là y

  Số NST kép là : 2n . y NST kép

  ta có 2n . x = 2 . 2n . y

  Nhóm 3 các NST đơn  đang phân li về hai cực của tế bào là 384

  => nhóm 3 đang ở kì sau của giảm phân 2

  =>  số tế bào nhóm 3 là : 384 : 24 = 16 tế bào

  Ta có 2n . x + 2n . y + 384 = 528

  => 2. 2n.y + 2n . y = 144=> y = 2 vậy x = 4

  Vậy:

  Nhóm 1 có 4 tế bào ở kì giữa GP I

  Nhóm 2 có 2 tế bào ở kì sau GP I

  Nhóm 3 có 16 tế bào ở Kì sau GP II

  c. Số giao tử tạo thành là : 4 x 4 + 2 x 4 + 16 x 2 = 16+ 8+32= 56

  Số NST đơn môi trường cung cấp cho 3 nhóm phân bào là : 56 : 4 . 2n =336 NST

  d. Số NST tiêu biến đi nếu các tế bào sinh dục trên là tế bào sinh dục cái: 56 : 4 x 3 x n = 504

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )