Một cái đập nước được ngăn trên cao 30m , biết lưu lượng của dòng nước là 125m khối/1 phút và khối lượng riêng của nước là 1000kg/m

Question

Một cái đập nước được ngăn trên cao 30m , biết lưu lượng của dòng nước là 125m khối/1 phút và khối lượng riêng của nước là 1000kg/m khối.Tính công và công xuất của dòng nước?

in progress 0
Anna 3 tháng 2021-09-16T13:57:04+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T13:58:25+00:00

  Đáp án:

   $A = 37 500 000J$
  $P_{cs} = 625000W$

  Giải thích các bước giải:

   Khối lượng nước chảy trong một phút là:

  $m = D.V = 1000.125 = 125 000kg$ 

  Trọng lượng của khối nước đó là: 

  $P = 10.m = 10.125000 = 1250000N$ 

  Công dòng nước thực hiện trong một phút là: 

  $A = P.h = 1250000.30 = 37 500 000J$ 

  Công suất của dòng nước là 

  $P_{cs} = \frac{A}{t} = \frac{37500000}{60} = 625000W$

  0
  2021-09-16T13:59:02+00:00

  Trọng lượng của 1 mét khối nước là: P = 10m = 10.1000 = 10000N

  Trong thời gian t = 1phút = 60s, có 125m3 nước rơi từ độ cao h = 30m xuống dưới.

  Công thực hiện được trong thời gian đó là:

  A = 125.10000.30 = 37500000J

  Công suất của dòng nước là:

  p = A/t = 37500000J/60 = 500.000J/s = 625000W = 625Kw

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )