Một cái sân hình vuông người ta mở rộng sân về bên phải 3m và lên phía trên 3m thì diện tích tăng thêm 99m.Tính diện tích cái sân ban đầu

Question

Một cái sân hình vuông người ta mở rộng sân về bên phải 3m và lên phía trên 3m thì diện tích tăng thêm 99m.Tính diện tích cái sân ban đầu

in progress 0
Parker 2 tháng 2021-08-17T06:46:26+00:00 1 Answers 35 views 0

Answers ( )

  1
  2021-08-17T06:47:38+00:00

  Đáp án:

   $225m^2$

  Giải thích các bước giải:

  Diện tích ban đầu là:

  Cạnh×cạnh=diện tích

  Diện tích mới là:

  (Cạnh+3)×(cạnh+3)=Diện tích$+99$

  Cạnh hình vuông là:

  (Cạnh+3)×(cạnh+3)-Cạnh×cạnh=Diện tích$+99-$Diện tích

  $⇒6 $lần cạnh$+9=99$

  $⇒6$ lần cạnh$=90$

  $⇒$cạnh$=90÷6$

  $⇒$cạnh$=15m$

  Diện tích ban đầu là:

  $15×15=225m^2$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )