Một cano cđ thẳng đều xuôi dòng từ A đến B cắt nhau 54km mất 3h. Biết vận tốc của dòng chảy là 6km/h. Tính thời gian để cano cđ ngược dòng từ B về A ?

Question

Một cano cđ thẳng đều xuôi dòng từ A đến B cắt nhau 54km mất 3h. Biết vận tốc của dòng chảy là 6km/h. Tính thời gian để cano cđ ngược dòng từ B về A ?

in progress 0
Valerie 3 tháng 2021-08-30T21:23:05+00:00 2 Answers 31 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T21:24:24+00:00

  Đáp án:

                                       `t_{2}=6h`

  Giải thích các bước giải:

  Gọi thời gian cano đi ngược dòng là `t_{2}`

  Vận tốc chuyển động của cano khi đi xuôi dòng:

  `v_{1}=(AB)/t_{1}=54/3=18(km//h)`

  Vận tốc riêng của cano:

  `v_{cn}=v_{1}-v_{n}=18-6=12(km//h)`

  Vận tốc chuyển động của cano khi đi ngược dòng:

  `v_{2}=v_{cn}-v_{n}=12-6=6(km//h)`

  Thời gian cano đi ngược dòng:

  `t_{2}=(AB)/v_{2}=54/6=9(h)`

  0
  2021-08-30T21:24:59+00:00

  Đáp án:

  Thời gian đi ngược dòng là 9h 

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  $\begin{array}{l}
  {t_1} = \dfrac{s}{{{v_1} + {v_2}}}\\
   \Leftrightarrow 3 = \dfrac{{54}}{{{v_1} + {v_2}}}\\
   \Leftrightarrow {v_1} + {v_2} = 18km/h
  \end{array}$

  Vận tốc của ca nô so với bờ là:

  ${v_1} = 18 – {v_2} = 18 – 6 = 12km/h$

  Thời gian ca nô đi ngược dòng là:

  ${t_2} = \dfrac{s}{{{v_1} – {v_2}}} = \dfrac{{54}}{{12 – 6}} = 9h$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )