Một chiếc thuyền đi từ bến A tới bền B hết 4 giờ, từ bến B tới bến A hết 8 giờ . Hỏi một đám bèo trôi từ A đến B hết bao lâu ?

Question

Một chiếc thuyền đi từ bến A tới bền B hết 4 giờ, từ bến B tới bến A hết 8 giờ . Hỏi một đám bèo trôi từ A đến B hết bao lâu ?

in progress 0
Remi 1 tháng 2021-08-31T17:21:38+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:22:44+00:00

   Vì thời gian chiếc thuyền đi từ bến A đến bến B ( 4 giờ < 8 giờ ) do dòng nước nên nước chảy về hướng B.

   Vận tốc của chiếc thuyền khi đi từ bến A đến B là: 

      1 ÷ 4 = $\frac{1}{4}$ ( Quãng sông AB/giờ )

   Vận tốc của chiếc thuyền khi đi từ bến B đến A là:

      1 ÷ 8 = $\frac{1}{8}$ ( Quãng sông AB/giờ )

   Vì đám bào trôi dựa vào sức đẩy của dòng nước nên vận tốc của đám bèo khi trôi từ bến A đến bến B là:

    $\frac{1}{4}$ ÷ $\frac{1}{8}$ = $\frac{1}{32}$ ( Quãng sông AB/giờ )

   Do vậy, ta có thể kết luận như sau:

        Đám bèo trôi từ bến A đến bến B hết: 

    1  ÷  $\frac{1}{32}$ = 32 ( giờ )

                   Đáp số: 32 giờ

   

  0
  2021-08-31T17:23:00+00:00

  Đáp án: $16h$

  Giải thích các bước giải:

  Gọi quãng đường $AB$ là $AB$

  Vận tốc thật của thuyền là $x,$ vận tốc dòng nước là $y(x,y>0)$

  $\to$Vận tốc bèo là vận tốc dòng nước là $y$

  $\to$Vận tốc khi xuôi dòng của thuyền là $x+y,$ khi ngược dòng của thuyền là $x-y$

  $\to x+y=\dfrac{AB}{4}, x-y=\dfrac{AB}{8}$

  $\to (x+y)-(x-y)=\dfrac{AB}{4}-\dfrac{AB}{8}$

  $\to 2y=\dfrac{AB}{8}$

  $\to \dfrac{AB}{y}=16$

  $\to$Bèo trôi từ $A$ đến $B$ mất $16$ tiếng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )