Một cửa hàng bỏ ra 6000000 đồng tiền vốn. Biết cửa hàng đó đã lãi 15%, tính số tiền lãi.

Question

Một cửa hàng bỏ ra 6000000 đồng tiền vốn. Biết cửa hàng đó đã lãi 15%, tính số tiền lãi.

in progress 0
Samantha 2 tháng 2021-07-29T04:02:05+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T04:03:16+00:00

  Đáp án:

   Tiền lãi: 900 000₫

  Cả gốc lẫn lãi: 6 900 000₫

  Giải thích các bước giải:

    6 000 000*15%= 900000

  0
  2021-07-29T04:03:41+00:00

  Đáp án:

   \(900\;000\) đồng

  Giải thích các bước giải:

   Số tiền lãi cửa hàng nhận được là :

           \(6\;000\;000 : 100 \times 15 = 900\;000\) (đồng)

                                      Đáp số : \(900\;000\) đồng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )