Một cửa hàng buổi sáng bán được 75kg gạo và bằng 60% lượng gạo bán buổi chiều. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu tạ gạo?

Question

Một cửa hàng buổi sáng bán được 75kg gạo và bằng 60% lượng gạo bán buổi chiều. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu tạ gạo?

in progress 0
Aubrey 1 năm 2021-11-21T07:31:35+00:00 2 Answers 12 views -1

Answers ( )

  0
  2021-11-21T07:32:38+00:00

  Buổi chiều cửa hàng bán được số gạo là :

       75 x 60 : 100 = 45 ( kg )

  Cả hai buổi cửa hàng bán được số tạ gạo là : 

       75 + 45 = 120 ( kg ) = 1,2 ( tạ ) 

         Đ/S : 1,2 tạ

  1
  2021-11-21T07:33:13+00:00

  Số ki-lô-gam gạo buổi chiều bán được là:

  \(\dfrac{75×60}{100}=45(kg)\)

  Số ki-lô-gam cả hai buổi bán được là:

  \(75+45=120kg=1,2\) tạ

  Đáp số: `1,2` tạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )