một cửa hàng có 150 kg gạo nếp và gạo tẻ. cửa hàng đã bán mỗi loại 15 kg gạo.tình ra số kg gạo nếp còn lại bằng 2/3 số gạo tẻ còn lại. hỏi lúc đầu cửa

Question

một cửa hàng có 150 kg gạo nếp và gạo tẻ. cửa hàng đã bán mỗi loại 15 kg gạo.tình ra số kg gạo nếp còn lại bằng 2/3 số gạo tẻ còn lại. hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu kg gạo tẻ,bao nhiêu kg gạo nếp.

in progress 0
Remi 3 tháng 2021-09-15T19:33:38+00:00 2 Answers 22 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T19:34:51+00:00

  Tổng số gạo nếp và gạo tẻ bán được là:

  15×2=30(kg)

  Số gạo còn lại là:

  150-30=120(kg)

  =>Suy ra số gạo nếp 2 phần,số gạo tẻ 3 phần

  Số gạo nếp còn lại là:

  120 : (2+3)x2=48(kg)

  Số gạo nếp lúc đầu là:

  48+15=63(kg)

  Số gạo tẻ còn lại là:

  48:2×3=72(kg)

  Số gạo tẻ lúc đầu là:

  72+15=87(kg)

              Đáp số:Gạo nếp:63 kg

                            Gạo tẻ:87 kg

  0
  2021-09-15T19:34:53+00:00

  Bài giải

  Khi cửa hàng đã bán mỗi loại 15 kg gạo thì cửa hàng còn lại: 150 – 15 x 2 = 120 (kg)

  Gọi số gạo nếp còn lại là 2 phần thì số gạo tẻ còn lại bằng 3 phần như thế.

  => Số gạo nếp còn lại là: 120 : (2 + 3) x 2 = 48 (kg)

  Số gạo nếp lúc đầu là: 48 + 15 = 63 (kg)

  Số gạo tẻ còn lại là: 48 : 2 x 3 = 72 (kg)

  Số gạo tẻ lúc đầu là: 72 + 15 = 87 (kg)

  Đáp số: Gạo nếp: 63 kg

               Gạo tẻ: 87 kg.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )