Một cửa hàng có 6906 lít dầu,đã bán được 1/3 số dầu đó.hỏi cửa hằng đó cồn lại bao nhiều lí dầu

Question

Một cửa hàng có 6906 lít dầu,đã bán được 1/3 số dầu đó.hỏi cửa hằng đó cồn lại bao nhiều lí dầu

in progress 0
Claire 4 ngày 2021-09-19T16:52:55+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T16:54:01+00:00

   

  Giải thích các bước giải:

   sốldầu cửa hàng bán là;

       6906:3=2302(l)

  sốl dầu cửa hàng còn lại là;

       6906-2302=4604(l)

           đáp số:4604 l dầu

  0
  2021-09-19T16:54:32+00:00

  số dầu bán được là

  6906×1/3=2302( lít dầu)

  cửa hằng đó cồn lại số lít dầu là

  6906-2302=4604( lít dầu)

  đáp số: 4604 lít dầu 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )