Một cửa hàng đã được 4,2 tấn xi măng và số xi măng đó bằng 12,5% tổng số xi măng.Hỏi còn lại mấy tấn xi măng?

Question

Một cửa hàng đã được 4,2 tấn xi măng và số xi măng đó bằng 12,5% tổng số xi măng.Hỏi còn lại mấy tấn xi măng?

in progress 0
Isabelle 3 tuần 2021-11-20T01:08:05+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-20T01:09:18+00:00

  @Magic_

  Số xi măng đó là : 

  $4,2 × 12,5 : 100 = 0,525$ ( tấn )

  Còn lại số tấn xi măng là :

  $4,2 – 0,525 = 3,675$ ( tấn )

  Đáp số : $3,675$ tấn 

   

  0
  2021-11-20T01:09:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  số xi măng là 

  4,2:10*12,5=0,525( tấn )

  Còn lại số tấn là 

  4,2-0,525=3,675(tấn)

  Đáp số 3,675 tấn 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )