Một cuốn sách được đánh số các trang theo thứ tự 1,2,3,4,…Tất cả cần dùng 852 chữ số để đánh số trang cuốn sách đó.Hỏi trang cuối cùng của cuốn sách

Question

Một cuốn sách được đánh số các trang theo thứ tự 1,2,3,4,…Tất cả cần dùng 852 chữ số để đánh số trang cuốn sách đó.Hỏi trang cuối cùng của cuốn sách đó là trang nào?

in progress 0
Emery 2 tuần 2021-07-10T11:47:43+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:49:14+00:00

  Đáp án: Trang `320`

  Giải thích các bước giải:

  Từ trang `1` đến trang `9` có số chữ số là `:`

  `(9-1+1).1=9` chữ số.

  Từ trang `10` đến trang `99` có số chữ số là `:`

  `(99-10+1).2=180` chữ số.

  Số chữ số còn lại dùng để đánh số thứ tự các trang có `3` chữ số là: 

  `852-9-180=663`

  Số trang có `3` chữ số cần đánh là `:`

  `663:3=221`

  Quyển sách có số trang là `:`

  `221+9+90=320`

  `=>` Trang cuối cùng của cuốn sách đó là trang `:` `320`

  Vậy trang cuối cùng của cuốn sách đó là trang `320`

  0
  2021-07-10T11:49:39+00:00

  Đáp án:

  Trang cuối cùng của cuốn sách đó là 320 trang 

  Giải thích các bước giải:

  Từ trang 1 đến trang 9 có: (9 – 1) : 1 + 1 = 9 (trang)

     ⇒ Có số chữ số là: 9 . 1 = 9 (trang)

  Từ trang 10 đến trang 99 có: (99 – 10) : 1 + 1 = 90 trang (trang)

     ⇒ Có số chữ số là: 90 . 2 = 180 (trang)

  Sau khi đánh số từ trang 1 đến trang 99 thì còn số chữ số là: 852 – 9 – 180 = 663 (trang)

    ⇒ Đánh được số trang là: 663 : 3= 221 (trang)

  Quyển sách đó có số trang là: 9 + 90 + 221 = 320 (trang)

    ⇒ Trang cuối cùng của cuốn sách đó là 320 trang

         Vậy trang cuối cùng của cuốn sách đó là 320 trang

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )