Một đầu máy xe lửa kéo 1 đoàn tàu chuyển động đều với vận tốc 54km/h.Biết lực kéo của đầu máy là 5.10^5.Tính: a)Công suất của đầu máy đó b)Công của đầ

Question

Một đầu máy xe lửa kéo 1 đoàn tàu chuyển động đều với vận tốc 54km/h.Biết lực kéo của đầu máy là 5.10^5.Tính:
a)Công suất của đầu máy đó
b)Công của đầu máy thực hiện khi chuyển động trên đoạn đường dài 12km

in progress 0
Hadley 5 tháng 2021-07-17T18:47:45+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T18:49:06+00:00

  Đáp án:

  `P=7,5.10^{6}W`

   `A=6.10^{9}J`

  Giải thích:

   a)

  Đổi `54` km/h `=` `15` m/s

  `P=\frac{A}{t}=\frac{F.s}{t}=F.v`

  `=5.10^{5}.15=7,5.10^{6}W`

  b)

  Đổi `12km=12000m`

  `A=F.s=5.10^{5}.12000=6.10^{9}J`

  0
  2021-07-17T18:49:22+00:00

  Tóm tắt:

   a) v: 54 km/h =15 m/s

       F: 5.10^5 N

  b)  s: 12 km=12000 m

   a) P=?W

   b) A=?J

  Giải:

   a) Công suất của đầu máy đó:

  P= A = F.s = F. s = F.v= 5.10^5 .15= 7500000 (W) =7,5 .10^6 (W)

        t       t         t

   b) Công của đầu máy thực hiện khi chuyển động trên đoạn đường dài 12 km:

  A= F.s= 5.10^5 .12000= 6000000000 (J) = 6.10^9 (J)

    ĐS: a) 7,5.10^6 W

           b) 6.10^9 J

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )