Một dây dẫn thẳng dài được nằm ngang có dòng điện I=2,5(A) chạy qua. Đường thẳng ( Δ ) vuông góc với dòng điện, lấy lần lượt theo thứ tự ba điểm M, N,

Question

Một dây dẫn thẳng dài được nằm ngang có dòng điện I=2,5(A) chạy qua. Đường thẳng ( Δ ) vuông góc với dòng điện, lấy lần lượt theo thứ tự ba điểm M, N, P với MN=NP cùng nằm một phía trên đường thẳng ( Δ ) biết M cách dòng điện 2cm, N cách dòng điện 6cm. Tính cảm ứng từ do dòng điện thẳng dài gây ra tại P.

in progress 0
Mackenzie 3 tháng 2021-09-19T23:57:22+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T23:58:54+00:00

  Đáp án:

   B=5.10^-6T

  Giải thích các bước giải:

  \(I = 2,5A;MN = NP;{r_M} = 2cm;{r_N} = 6cm;{r_P} = 10cm\)

  khoảng cách từ P đến dây dẫn:

  \({r_P} = {r_N} + ({r_N} – {r_M}) = 6 + (6 – 2) = 10cm\)

  cảm ứng từ
  \(B = {2.10^{ – 7}}.\dfrac{I}{{{r_P}}} = {2.10^{ – 7}}.\dfrac{{2,5}}{{0,1}} = {5.10^{ – 6}}T\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )