một đoạn dây có 2 đt R1 = 6 om, R2 = 10 om đc mắc nối tiếp với nhau ,cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch là 0,5a a)Tính điện trở tương đương và cô

Question

một đoạn dây có 2 đt R1 = 6 om, R2 = 10 om đc mắc nối tiếp với nhau ,cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch là 0,5a
a)Tính điện trở tương đương và công suất tiêu thụ cả đoạn mạch .
b) Mắc thêm một điện trở R3 = 8om cùng song song với đoạn mạch điện trên thì cường độ dòng điện mạch chính ko thay đổi thì hiệu điện thế đặt hai đầu đoạn mạch là bao nhiêu?

in progress 0
Everleigh 1 năm 2021-08-07T18:02:32+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T18:04:16+00:00

  Đáp án:

   a) Mạch gồm (R1 nt R2)

  Điện trở tương đương của đoạn mạch là :

  $R_{tđ} =R1 + R2 = 6 +10 =16 (Ω)$

  Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là :

  $P = U . I = I^2 .R = 0,5^2 . 16 =4 (W)$

  b) Mạch gồm $R3 // (R1 nt R2)

  Điện trở tưởng đương của đoạn mạch là :

  $R_{123} = \dfrac{R3 . R_{12}}{R3 + R_{12}}=\dfrac{8. 16}{8 +16} =\dfrac{16}{3} (Ω)$

  Hiệu điện thế của đoạn mạch lúc này là :

  $I_{123} =\dfrac{U_{123}}{R_{123}} $

  $⇒U_{123}=I_{123} . R_{123} = 0,5 . \dfrac{16}{3} =\dfrac{8}{3} (V)$

   

  0
  2021-08-07T18:04:18+00:00

  Đáp án:

  $a)R_{tđ}=16Ω ; P=4W$

  $b)U=\dfrac{8}{3}V$

  Giải thích các bước giải:

  $a)R_1ntR_2$

  Điện trở tương của đoạn mạch

  $R_{tđ}=R_1+R_2=6+10=16Ω$

  Công suất tiêu thụ của cả mạch

  $P=I^2.R=0,5^2.16=4W$

  $b)$ Mắc thêm $R_3//(R_1ntR_2)$

  Điện trở tương đương của cả mạch

  $R’_{tđ}=\dfrac{R_3.(R_1+R_2)}{R_3+R_1+R_2}=\dfrac{8.16}{8+16}=\dfrac{16}{3}Ω$

  $I$ không đổi 

  Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch

  $U=I.R’_{tđ}=0,5.\dfrac{16}{3}=\dfrac{8}{3}V$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )