Một đoàn xe vận tải dự định chở 15 tấn hàng hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch Covid-19.Khi sắp khởi hành thì phải có xe làm công việc khác.Vì vậy, để t

Question

Một đoàn xe vận tải dự định chở 15 tấn hàng hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch Covid-19.Khi sắp khởi hành thì phải có xe làm công việc khác.Vì vậy, để trở số hàng theo dự định thì mỗi xe còn lại phải trở thêm 500kg .Hỏi thực tế có bao nhiêu xe tham gia vẫn chuyển?(Biết khối lượng mỗi xe là như nhau)
Làm hộ mình đang cần gấp

in progress 0
Hadley 2 năm 2021-07-20T18:51:11+00:00 1 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T18:52:43+00:00

  Đáp án: 5 xe

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số xe ban đầu là x (xe) (x>1)

  => mỗi xe phải chở: $\dfrac{{15000}}{x}\left( {kg} \right)$

  Thực tế có 1 xe phải đi làm việc khác nên có $x – 1\left( {xe} \right)$

  Mỗi xe phải chở $\dfrac{{15000}}{{x – 1}}\left( {kg} \right)$

  Mỗi xe phải chở thêm 500kg nên ta có:

  $\begin{array}{l}
  \dfrac{{15000}}{{x – 1}} – \dfrac{{15000}}{x} = 500\\
   \Leftrightarrow \dfrac{{30}}{{x – 1}} – \dfrac{{30}}{x} = 1\\
   \Leftrightarrow \dfrac{{30x – 30x + 30}}{{x\left( {x – 1} \right)}} = 1\\
   \Leftrightarrow {x^2} – x = 30\\
   \Leftrightarrow {x^2} – x – 30 = 0\\
   \Leftrightarrow \left( {x – 6} \right)\left( {x + 5} \right) = 0\\
   \Leftrightarrow x = 6\left( {do:x > 0} \right)
  \end{array}$

  Vậy thực tế có 5 xe tham gia vận chuyển.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )