Một đoạn mạch gồm ba điện trở mắc song song R1 = 12 ; R2 = 10 ;R3 = 15 . Dòng điện đi qua R1 có cường độ 0,2A . a. Tính hiệu điện thế ở hai đầu đ

Question

Một đoạn mạch gồm ba điện trở mắc song song R1 = 12 ; R2 = 10 ;R3 = 15 . Dòng điện đi qua R1 có cường độ 0,2A .
a. Tính hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch .
b. Tính dòng điện đi qua R2 , R3 và đi qua mạch chính
c. Tìm cường độ dòng điện qua mỗi điện trở trong 2 trường hợp K mở và K đóng .

in progress 0
Amaya 4 tuần 2021-08-12T03:00:03+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T03:01:09+00:00

  Đáp án:

  $\begin{align}
    & a)U=2,4V \\ 
   & b){{I}_{2}}=0,24A;{{I}_{3}}=0,16A;I=0,6A \\ 
  \end{align}$

  Giải thích các bước giải:

  Mạch 3 điện trở mắc song song: 

  a)

  Hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch: 

  $U={{U}_{1}}={{I}_{1}}.{{R}_{1}}=0,2.12=2,4V$

  b) 

  Cường độ dòng điện qua các điện trở:

  $\begin{align}
    & {{I}_{2}}=\dfrac{{{U}_{2}}}{{{R}_{2}}}=\dfrac{2,4}{10}=0,24A \\ 
   & {{I}_{3}}=\dfrac{{{U}_{3}}}{{{R}_{3}}}=\dfrac{2,4}{15}=0,16A \\ 
  \end{align}$

  Cường độ mạch chính:

  $I={{I}_{1}}+{{I}_{2}}+{{I}_{3}}=0,2+0,24+0,16=0,6A$

  c) Thiếu mạch 

  0
  2021-08-12T03:01:14+00:00

  Câu c mình không có hình nên không biết khoá K ở đâu á bạn

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )