Một đoạn phân tử ADN có khối lượng 900000 đvC và có A^3 + X^3 = 6,5% tổng số nu của gen. Hãy tính tỉ lẹ % và số mỗi loại của gen? Mình cảm ơn <3

Question

Một đoạn phân tử ADN có khối lượng 900000 đvC và có A^3 + X^3 = 6,5% tổng số nu của gen. Hãy tính tỉ lẹ % và số mỗi loại của gen? Mình cảm ơn <3

in progress 0
Liliana 3 tháng 2021-09-05T18:38:19+00:00 1 Answers 49 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T18:39:19+00:00

  Số nucleotit của gen là: $900000 : 300 = 3000$ nucleotit

  Ta có:

  $A + X = 50\%$

  $A³ + X³ = 6,5%$

  $A³ + X³ = (A + X)³ – 3A²X – 3AX² = 0,5³ – 3AX × 0,5 = 0,065$

  $→ AX = 0,04 → (0,5 – X) × X = 0,04$

  $→ X = 0,1; A = 0,4$ hoặc $X = 0,4; A = 0,1$

  Vậy tỉ lệ mỗi loại nucleotit của gen:

  TH1:

  $ A = T = 10\% → A = T = 10\% × 3000 = 300$

  $G = X = 40\% → G = X = 40\% × 3000 = 1200$

  TH2:

  $ G = X = 10\% → G = X = 10\% × 3000 = 300$

  $A = T = 40\% → A = T = 40\% × 3000 = 1200$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )