Một đọi có 5 người trong một này sửa được 240m đường. Hỏi nếu tổ đó có thêm 3 người nữa thì trong một ngày sửa được bao nhiêu mét đường? Biết sức lao

Question

Một đọi có 5 người trong một này sửa được 240m đường. Hỏi nếu tổ đó có thêm 3 người nữa thì trong một ngày sửa được bao nhiêu mét đường? Biết sức lao động của mỗi người như nhau.

in progress 0
Raelynn 2 tháng 2021-07-24T19:35:45+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:36:55+00:00

  Một người `1` ngày sửa được số `m` đường là:

  $240:5=48(m)$

  Nếu tổ đó có thêm `3` người thì một ngày đội đó sửa được số `m` đường là:

  $48×(3+5)=384(m)$

  Đáp số: $384m$

   

  0
  2021-07-24T19:37:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1 ngày 1 người sửa được só mét đường:

                       240:5 =48 m

  nếu tổ đó có thêm 3 người thì 1 ngày làm được:

                     48.(5 +3)=48 .8=384 m

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )