một đội công nhân làm đường có 60 người được giao đắp đường dài 8 km ban chỉ huy đội tính rằng để xong công việc đúng kế hoạch thì mỗi ngày công nhân

Question

một đội công nhân làm đường có 60 người được giao đắp đường dài 8 km ban chỉ huy đội tính rằng để xong công việc đúng kế hoạch thì mỗi ngày công nhân phải làm 8 tiếng trước khi khởi công đơn vị bổ sung thêm 20 người và giao thêm 4 km đường vậy để hoàn thành công việc đúng kế hoạch thì mỗi ngày công nhân phải làm bao nhiêu giờ giải

in progress 0
Charlie 1 năm 2021-07-05T18:41:28+00:00 2 Answers 291 views 1

Answers ( )

  -2
  2021-07-05T18:42:35+00:00

                    Bạn tham khảo nha ^~^

  Giải thích các bước giải :

  Tổng số người của đơn vị sau khi được bổ sung thêm : 60 + 20 = 80 (người)

  Chiều dài đoạn đường được giao đắp : 4 + 8 = 12 ( km )

  Thời gian để 80 người đắp xong đoạn đườngg dài 4km : 8 × 120 : 80 = 12 (giờ)

  Thời gian để 80 người đắp xong đoạn đường dài 5km : 12 × 5 : 4 = 15 (giờ)

                   Chúc bạn hok tốt !

   

  -1
  2021-07-05T18:43:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Tổng số người của đơn vị sau khi được bổ sung thêm là:

          60+20=80 (người)

  Chiều dài đoạn đường giao đắp là:

           4+8=12 (km)

  Thời gian để 80 người đắp xong đoạn đường dài 4km là:

            8×120:80=12(giờ)

  Thời gian để 80 người đắp xong đoạn đường dài 5km là:

             12×5:4=15(giờ)

                   

             

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )