Một đội sản xuất dự định phải làm xong 50 sản phẩm mỗi ngày. Do mỗi ngày đã vượt năng suất so với dự định 15 sản phẩm nên đội đã làm thêm được 255 sản

Question

Một đội sản xuất dự định phải làm xong 50 sản phẩm mỗi ngày. Do mỗi ngày đã vượt năng suất so với dự định 15 sản phẩm nên đội đã làm thêm được 255 sản phẩm mà còn làm xong trước thời hạn 3 ngày. Hỏi thực tế đổi sản xuất đã làm được bao nhiều sản phẩm?

in progress 0
Vivian 4 tuần 2021-08-13T13:55:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:57:22+00:00

  Đáp án:

   CHÚC BẠN HỌC TỐT

  Giải thích các bước giải:

  Gọi x là số ngày dự định là xong sản phẩm (ngày) (x>0)

  Số sản phẩm đội sản xuất dự định làm là 50x (sản phẩm)

  Số sản phẩm đội sản xuất làm trên thực tế là 65(x-3) ( sản phẩm )

  Do mỗi ngày đã vượt năng suất so với dự định 15 sản phẩm nên đội đã làm thêm được 255 sản phẩm mà còn làm xong trước thời hạn 3 ngày nên ta có:

  50x+255=65(x-3)

  ⇔50x+255=65x-195

  ⇔255+195=65x-50x

  ⇔450=15x

  ⇒x=30 (ngày)

  Vậy thực tế đội sản xuất đã làm được 30.50+255=1755 sản phẩm

   

  0
  2021-08-13T13:57:25+00:00

  Gọi số ngày mà đội sản xuất đó dự định làm hết số sp là x (ngày) (x>3) (x∈N*)

  ⇒Tổng số sản phẩm mà tổ đó dự định làm là 50x (sản phẩm)

  Số sản phẩm mà mỗi ngày tổ đó đã làm là : 50 + 15 = 65(sp/ngày)

  Số ngày trong thực tế để đội sản xuất làm hết số sp là x – 3 (ngày)

  ⇒Tổng sản phẩm mà đội sản xuất đã làm được trong thực tế là 65(x-3)(sản phẩm)

  Vì trong thực tế đội sản xuất đã làm thêm được 255 sản phẩm nên ta có pt:

            50x + 255 = 65(x-3)

       ⇔ x = 30 ™

  ⇒thực tế đổi sản xuất đã làm được số sản phẩm là: 65(30-3) = 1755 sản phẩm

  Vậy thực tế đổi sản xuất đã làm được 1755 sản phẩm

        

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )