Một xe đi từ A để về B. trong 1/3 quãng đường đầu xe chuyển động với vận tốc V1=40km/h. trên quãng đường còn lại xe chuyển động thành hai giai đoạn: 2

Question

Một xe đi từ A để về B. trong 1/3 quãng đường đầu xe chuyển động với vận tốc V1=40km/h. trên quãng đường còn lại xe chuyển động thành hai giai đoạn: 2/3 thời gian đầu vận tốc là V2=45km/h, thời gian còn lại vận tốc là V3. tính V3 biết vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường là 40km/h

in progress 0
Jade 6 tháng 2021-06-06T03:21:56+00:00 2 Answers 142 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-06T03:23:27+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

   Theo công thức $t=\dfrac{s}v$

  $→ t=\dfrac13 .\dfrac{s}{v_1}+\dfrac13 .\dfrac{s}{v_2}+\dfrac13 .\dfrac{s}{v_3}=\dfrac{s}{120}+\dfrac{s}{180}+\dfrac{s}{3v_3}$

  $↔ \dfrac{s}{v}=\dfrac{s}{120}+\dfrac{s}{180}+\dfrac{s}{3v_3}=\dfrac{s}{72}+\dfrac{s}{3v_3}$

  $↔ \dfrac{s}{40}=\dfrac{s}{72}+\dfrac{s}{3v_3}$

  $↔ \dfrac{s}{90}=\dfrac{s}{3v_3}$

  $↔ 3v_3=90$

  $↔ v_3=30\ (km/h)$

  0
  2021-07-06T03:23:47+00:00

  Đáp án:

  \({v_3} = 30km/h\)

  Giải thích các bước giải:

  Thời gian đi quãng đường đầu:

  \({t_1} = \dfrac{s}{{3{v_1}}} = \dfrac{s}{{120}}\)

  Gọi thời gian đi quãng đường còn lại là t2.

  Quãng đường thứ 2 là:

  \({s_2} = \dfrac{2}{3}{t_2}.{v_2} = 30{t_2}\)

  Quãng đường thứ 3 là:

  \({s_3} = \dfrac{1}{3}{t_2}.{v_3}\)

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  {s_2} + {s_3} = \dfrac{{2s}}{3}\\
   \Rightarrow 30{t_2} + \dfrac{{{t_2}.{v_3}}}{3} = \dfrac{{2s}}{3}\\
   \Rightarrow {t_2} = \dfrac{{2s}}{{3\left( {30 + \dfrac{{{v_3}}}{3}} \right)}} = \dfrac{{2s}}{{90 + {v_3}}}
  \end{array}\)

  Vận tốc trung bình là:

  \(\begin{array}{l}
  v = \dfrac{s}{{{t_1} + {t_2}}} = \dfrac{s}{{\dfrac{s}{{120}} + \dfrac{{2s}}{{90 + {v_3}}}}} = 40km/h\\
   \Rightarrow \dfrac{1}{{\dfrac{1}{{120}} + \dfrac{2}{{90 + {v_3}}}}} = 40\\
   \Rightarrow {v_3} = 30km/h
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )