một xe máy đi từ a đến b với vận tốc 40km/h sau đó 45p một xe ô tô cũng đi từ a về b với vận tốc 60km/h. Biết rằng 2 xe về đến B cùng lúc. Tính chiều

Question

một xe máy đi từ a đến b với vận tốc 40km/h sau đó 45p một xe ô tô cũng đi từ a về b với vận tốc 60km/h. Biết rằng 2 xe về đến B cùng lúc. Tính chiều dài quãng đường ab

in progress 0
Savannah 1 tháng 2021-08-05T15:41:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T15:42:35+00:00

  `-  Gọi   độ   dài   quãng   đường   AB   là   x   (x > 0;   km)`

  `-  Thời   gian   xe   máy   đi   từ   A   đến   B   là   x/40   (h)`

  `-  Thời   gian   ô   tô   đi   từ   A   đến   B   là   x/60   (h)`

  `-  Đổi:   45   phút   =   3/4   h`

  `-  Theo   đề   bài   ta   có   phương   trình:`

       `x/60 + 3/4   =   x/40`

  `⇔ 10x/600 + 450/600   =   15x/600`

  `⇔ -5x   =   -450`

  `⇔ x   =   90`

  `Vậy   quãng   đường   AB   dài   90   km`

  0
  2021-08-05T15:42:55+00:00

  Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 40km/h sau đó 45p một xe ô tô cũng đi từ A về B với vận tốc 60km/h. Biết rằng 2 xe về đến B cùng lúc. Tính chiều dài quãng đường AB

  Gọi `x(km)` là quãng đường AB `(x>0)`

  Thời gian xe máy đi từ A đến B là $\dfrac{x}{40}$ 

  Thời gian ô tô đi từ A đến B là $\dfrac{x}{60}$ 

  Theo đề bài ta có phương trình:

  $\dfrac{x}{40}-\dfrac{x}{60}=\dfrac{3}{4}$ 

  $⇔\dfrac{3x}{120}-\dfrac{2x}{120}=\dfrac{90}{120}$ 

  `⇔3x-2x=90`

  `⇔x=90(N)`

  Vậy quãng đường AB dài `90` km

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )