một xe tải chở xi măng có cân nặng là 2 tấn Hỏi có bao nhiêu bao xi măng trên xe tải biết rằng xe tải có khối lượng bao xi măng là 500 Newton

Question

một xe tải chở xi măng có cân nặng là 2 tấn Hỏi có bao nhiêu bao xi măng trên xe tải biết rằng xe tải có khối lượng bao xi măng là 500 Newton

in progress 0
Peyton 1 tháng 2021-09-05T17:46:22+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T17:47:37+00:00

  Đáp án:

  Gọi khối lượng mỗi bao xi măng là m

  Ta có : 

  $P = 10 . m$ 

  $=> 500 = 10 . m$

  =$> m = 500 : 10 = 50 $(kg)

  Đổi 2 tấn = 2000 kg

  Xe tải số bao xi măng là :$ 2000 : 50 = 40$ ( bao ) 

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-05T17:48:10+00:00

  Đáp án:

   $40$ bao xi măng

  Giải thích các bước giải:

  Đổi $2$ tấn$=2000 kg$

  $ADCT:m=\dfrac{P}{10}$

   Một bao xi măng có trọng lượng là:

  $m=\dfrac{500}{10}=50N$

  Trong đó:

  $+m:$khối lượng$(kg)$

  $+P:$trọng lượng $(N)$

  $+N:$Newton

  Xe tải cần số bao xi măng là:

  $2000÷50=40$ bao

  Vậy cần $40$ bao xi măng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )