Một este đơn chức X . Tỉ khối hơi của X đối với oxi bằng 3,125. Cho biết cấu tạo của X trong trường hợp sau đây : cho 20g X tác dụng với 300ml dd NaOH

Question

Một este đơn chức X . Tỉ khối hơi của X đối với oxi bằng 3,125. Cho biết cấu tạo của X trong trường hợp sau đây : cho 20g X tác dụng với 300ml dd NaOH 1M . Cô cạn dung dịch thu đước 23,2g bã rắn

in progress 0
Margaret 8 phút 2021-09-12T23:06:10+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:08:09+00:00

  $M_X=3,125.32=100$

  Este đơn chức X: $C_xH_yO_2$

  $\Rightarrow 12x+y=100-16.2=68$

  $\Rightarrow x=5; y=8 (C_5H_8O_2)$

  $n_X=\dfrac{20}{100}=0,2 mol$

  $n_{NaOH}=0,3 mol$

  $\Rightarrow n_{NaOH\text{dư}}=0,3-0,2=0,1 mol$

  $m_{\text{muối}}=23,2-0,1.40=19,2g$

  $m_{X}+m_{NaOH\text{pứ}}=20+0,2.40=28g>19,2g$

  $\Rightarrow$ este không no, đơn, mạch hở. 

  $n_{RCOONa}=0,2 mol$

  $\Rightarrow M_{RCOONa}=\dfrac{19,2}{0,2}=96=R+44+23$

  $\Leftrightarrow R=29(C_2H_5)$

  Muối là $C_2H_5COONa$

  Vậy este là $C_2H_5COOCH=CH_2$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )