Một gen có 2128 liên kết hidro . trên mạch 1 của gen có A = T , G = 2A , X = 3T . Trong các kết luận sau , có bao nhiêu kết luận không đúng về gen trê

Question

Một gen có 2128 liên kết hidro . trên mạch 1 của gen có A = T , G = 2A , X = 3T . Trong các kết luận sau , có bao nhiêu kết luận không đúng về gen trên ?
1. Gen trên có tổng số 1568 cặp nucleotit
2. gen có %A > %G
3. Gen có %T < %X 4. Chiều dài của gen là 2665,6mm 5. số liên kết hifro giữa các cặp A-T là 448 6. Gen trên có tích giữa 2 loại nu không bổ sung quá 5,1% 7. Gen trên có hiệu giữa 2 loại nu không bổ sung quá 21%

in progress 0
Maria 14 phút 2021-09-09T11:42:01+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T11:43:20+00:00

  Gọi số nucleotit loại A1 = T1 = a ta có:

  G1 = 2a, X1 = 3a

  Số nucleotit từng loại của gen:

  A = T = A1 + T1 = 2a

  G = X = G1 + X1 = 5a

  Số liên kết H của gen: 2A + 3G = 19a = 2128 → a = 112

  Số cặp nuceleotit của gen: A + G = 2a + 5a = 7a = 7 x 112 = 784. Nội dung1  sai.

  Nội dung 2 sai, 3 đúng. A = T = 2a, G = X = 5a.

  Chiều dài gen là: 784 x 3,4 = 2665,6 Angstrong. Nội dung 4 sai.

  Số liên kết H giữa các cặp A – T là: 2A = 2 x 2a = 4a = 112 x 4 = 448. Nội dung 5 đúng.

  Tỉ lệ từng loại nucleotit:

  A = T = $\frac{2a}{2a.2+5a.2}$ = $\frac{1}{7}$

  G = X = $\frac{5a}{2a.2+5a.2}$ = $\frac{5}{14}$

  Tích giữa 2 loại nu không bổ sung: $\frac{1}{7}$ x $\frac{5}{14}$ = 5,102%. Nội dung 6 đúng

  Hiệu giữa 2 loại nu không bổ sung: $\frac{5}{14}$ – $\frac{1}{7}$ = 21,43%. Nội dung 7 đúng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )