Một gen có 3000 nu , nu loại T chiếm 30%. Tổng số liên kết hydro của gen là bao nhiêu ?

Question

Một gen có 3000 nu , nu loại T chiếm 30%. Tổng số liên kết hydro của gen là bao nhiêu ?

in progress 0
Samantha 1 tháng 2021-08-31T13:36:06+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T13:37:28+00:00

  Đáp án:

   Số nu loại T là: 

  $\frac{3000.30}{100}$ $=900nu $ 

  Theo nguyên tắc bổ sung:

  $A= T$

  $G=X$

  => A = T = 900.

  Mà $T$%+$X$% = 50%

  $=>X=G = 50 – 30 = 20$%

  Số nu loại X là:

  $\frac{3000.20}{100}$ $=600nu$

  Số liên kết hydro là:

  $H= 2A + 3G$

  = 2.900 +3.600= 3600

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-31T13:37:38+00:00

  G+T= 50% =>G=50%-T=50%-30%=20%

  => A=T=30%.3000=900Nu

  G=X=20%.300=600Nu

  Số liên kết Hiđro là :2A+3G=2.900+3.600=3600 liên kết Hiđro

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )