Một gen có chiều dài 0,255 micromet thì số liên kết cộng hóa trị trong gen là bao nhiêu?

Question

Một gen có chiều dài 0,255 micromet thì số liên kết cộng hóa trị trong gen là bao nhiêu?

in progress 0
Mackenzie 1 giờ 2021-09-08T16:01:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T16:02:27+00:00

  Số Nu của gen là 

  N=$2L:3,4$=1500 Nu 

  Số liên kết cộng hóa trị là 

  $2N-2$=$2998$ liên kết

  0
  2021-09-08T16:02:53+00:00

  Đáp án:

  * Đổi 0,255 micromet = 2550 $A^{o}$ 

  – Tổng số Nu của gen là:

  2550 × 2 : 3,4 = 1500 Nu

  – Số liên kết hóa trị của gen là:

  1500 × 2 – 2 = 2998 liên kết

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )