một gen có chiều dài 0,408 micrômet trong đó số nucleotit loại A=2G . a. tính số nu từng loại. b .tính khối lượng các gen. c .tính số liên kết hiđro c

Question

một gen có chiều dài 0,408 micrômet trong đó số nucleotit loại A=2G .
a. tính số nu từng loại.
b .tính khối lượng các gen.
c .tính số liên kết hiđro có trong gen

in progress 0
Serenity 1 năm 2021-08-28T02:26:00+00:00 2 Answers 38 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T02:27:26+00:00

  a, $0,408 micromet = 4080 A^{o}$ 

  Số nucleotit của gen là:

  $4080 : 3,4 × 2 = 2400$

  Theo bài ra ta có:

  $A = 2G; 2A + 2G = 2400$

  Giải hệ ta được số nucleotit từng loại của gen:

  $A = T = 800; G = X = 400$

  b, Khối lượng gen là:

  $M = N × 300 = 2400 × 300 = 720000$ đvC

  c, Số liên kết hidro có trong gen:

  $2A + 3G = 2.800 + 3.400 = 2800$

  0
  2021-08-28T02:27:52+00:00

   chữ mk hơi xấu tí nha

  mot-gen-co-chieu-dai-0-408-micromet-trong-do-so-nucleotit-loai-a-2g-a-tinh-so-nu-tung-loai-b-tin

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )