một gen có chiều dài 4248 A0 . Trên mạch 1 của gen có số nu loại G bằng số nu loại X, số nu loại A gấp 3 lần số nu loại G, số nu loại T gấp T lần số n

Question

một gen có chiều dài 4248 A0 . Trên mạch 1 của gen có số nu loại G bằng số nu loại X, số nu loại A gấp 3 lần số nu loại G, số nu loại T gấp T lần số nu loại X. Hãy tính số lượng nu mỗi loại của gen ?

in progress 0
Vivian 3 tuần 2021-11-19T19:44:17+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T19:46:00+00:00

  Đáp án:

  Chiều dài gen: L = 4248 $A^{o}$

  => Tổng số nu trong gen: N = 2L/3,4 ≈ 2499Nu

  Có N = 2(A+G) => A+G = 1249,5 Nu

  Lại có A = 3G => A = T = 937,125 Nu, G = X = 312,375 Nu 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )