Một gen có chiều dài 5100A , trong đó nu của loại A chiếm 20%. a. Số lượng từng loại nu của gen bằng bao nhiêu? b.Tính số liên kết hidro của gen c.Tín

Question

Một gen có chiều dài 5100A , trong đó nu của loại A chiếm 20%.
a. Số lượng từng loại nu của gen bằng bao nhiêu?
b.Tính số liên kết hidro của gen
c.Tính số liên kết cộng hóa trị của gen.

in progress 0
Adeline 4 tuần 2021-09-06T11:24:17+00:00 2 Answers 44 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T11:25:25+00:00

  Đáp án:

  a.

  – Tổng số Nu của gen là:

  `5100 × 2 : 3,4 = 3000` Nu

  – Số Nu loại A và T của gen là:

  `3000 × 20\% = 600` Nu

  – Số Nu loại G và X của gen là:

  `(3000 – 600 × 2) : 2 = 900` Nu

  b.

  – Số liên kết Hiđrô của gen là:

  `2 × 600 + 3 × 900 = 3900` liên kết

  c.

  – Số liên kết hóa trị có trong gen là:

  `3000 × 2 – 2 = 5998` liên kết

  0
  2021-09-06T11:25:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Số Nu của gen là 

  $N=L$x$2$ :$3,4$=$3000$ Nu 

  a.Số lượng từng loại nu của gen là 

  $A=T$=$20$%x$3000$ Nu =$600$ Nu 

  $G=X$=$30$%x$3000$ Nu=$900$ Nu 

  b. Số liên kết hidro của gen

  $H=2A+3G$=$3900$ liên kết

  c. Số liên kết cộng hóa trị của gen.

  $2N-2$=$5998$ liên kết

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )