Một gen có khối lượng phân tử bằng 9.10^6 đơn vị cacbon. Trong gen có hiệu số giữa Nu A với Nu khác bằng 10% tổng số Nu của gen a, Tính tỉ lệ và số lư

Question

Một gen có khối lượng phân tử bằng 9.10^6 đơn vị cacbon. Trong gen có hiệu số giữa Nu A với Nu khác bằng 10% tổng số Nu của gen
a, Tính tỉ lệ và số lượng từng loại Nu
B, Tính số vòng xoắn và số liên kết hidro trong gen
C, Trên mạch 1 của gen có A=2T và G =X. Tính số Nu từng loại trên mỗi mạch đơn của gen

in progress 0
Liliana 3 tuần 2021-08-18T16:47:00+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T16:48:54+00:00

  a, Số nucleotit của gen là:

  $9.10^{6} : 300 = 30000$

  Theo bài ra ta có: $A – G = 10\%; A + G = 50\%$

  $→ A = T = 30\%; G = X = 20\%$

  Số nucleotit từng loại của gen:

  $A = T = 30000.30\% = 9000$

  $G = X = 30000.20\% = 6000$

  b, Số vòng xoắn của gen:

  $30000 : 20 = 1500$

  Số liên kết hidro trong gen:

  $2A + 3G = 39000$

  c, Theo bài ra ta có:

  $A1 = 2T1$ mà $A1 + T1 = 9000$

  $→ A1 = T2 = 6000; T1 = A2 = 3000$

  $G1 = X1 = G2 = X2 = 6000 : 2 = 3000$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )