Một gen có tổng số 2.128 tính số cặp gen sau khi đột biến các dạng a, mất một cặp nuclêôtit b,thêm một cặp nu c, thay thế 1 cặp nu này bằng 1 cặp nu k

Question

Một gen có tổng số 2.128 tính số cặp gen sau khi đột biến các dạng
a, mất một cặp nuclêôtit
b,thêm một cặp nu
c, thay thế 1 cặp nu này bằng 1 cặp nu khác

in progress 0
Mackenzie 2 tuần 2021-08-23T06:27:53+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T06:29:18+00:00

  Đáp án:

   A)1063 cặp

   B)1065 cặp

   C)1064 cặp

  Giải thích các bước giải:

   N=2128 (Nu)=> có 2128/2= 1064 cặp Nu

  A) mất 1 cặp thì lấy 1064-1=1063 cặp

  B) thêm 1 cặp thì lấy 1064+1=1065 cặp

  C) đảo thì giữ nguyên.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )