Một gen dài 0,51 um có số nucleotit loại A chiếm 20% 1. TÍnh số nu của gen 2. TÍnh số lượng từng loại nu trên gen và trên mạch đơn 3. Cho biết mạch 1

Question

Một gen dài 0,51 um có số nucleotit loại A chiếm 20%
1. TÍnh số nu của gen
2. TÍnh số lượng từng loại nu trên gen và trên mạch đơn
3. Cho biết mạch 1 của gen có G1=250 ,A1=450.Tính số nu từng loại trên mạch đơn

in progress 0
Claire 3 tháng 2021-08-30T21:37:37+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T21:39:31+00:00

  Đáp án:

  * Đổi 0,51 um = 5100 `A^o`

  1.

  – Tổng số Nu của gen là:

  `5100 × 2 : 3,4 = 3000` Nu

  2.

  – Số Nu loại A và T của gen là:

  `3000 × 20\% = 600` Nu

  – Số Nu loại G và X của gen là:

  `(3000 – 600 × 2) : 2 = 900` Nu

  3.

  – Theo nguyên tắc bổ sung, ta có:

  + `G_1 = X_2 = 250` Nu

  + `A_1 = T_2 = 450` Nu

  – Số Nu của `G_2` và `X_1` là:

  `900 – 250 = 650` Nu

  – Số Nu của `A_2` và `T_1` là:

  `600 – 450 = 150` Nu

   

  0
  2021-08-30T21:39:32+00:00

  1. Số Nu của gen là 

  $N=2L:3,4=3000$ nu 

  2. Số Nu mỗi loại của gen 

  $A=T=3000.20$%=$600$ Nu 

  $G+A=1500$ suy ra $G=X=900$ NU 

  3. 

  Mạch 1 

  $G1=X2=250$ Nu mà $G1+G2=G=900$ suy ra $G2=G-G1=X1=650$ Nu 

  $A1=T2=450$ Nu mà $A1+A2=A$ suy ra $A2=A-A1=T1=150$ Nu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )